LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  • LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

    26-05-2020 // 97 lượt xem

    Hỗ trợ bộ phận sản xuất, bộ phận giao nhận hàng và các công việc khác do cấp trên trực tiếp phân công.

    Chi tiết →