Chi tiết sản phẩm

GẠCH ĐẶC SUNKO DÀI 200MM

 • Thông số kỹ thuật:

  1. Tiêu chuẩn: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 100kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
  • Độ rỗng - Porosity percentage: 0%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 200 x 100 x 50 1.95-2.05
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 100,00 200,00
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 1.000,00 2.000,00
  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building 71,56 143,11
  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building 715,56 1.431,13
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0,284 497,76