CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XANH ĐẠI DŨNG

Chi tiết sản phẩm

GẠCH BÔNG GIÓ

 • Thông số kỹ thuật:

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 200kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 390 x 260 x 80 12.50-13.30
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 9,86 127,22
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 123,27 1.590,24
  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building 8,98 115,82
  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building 112,23 1.447,81
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0,022 38,89