Chi tiết sản phẩm

GẠCH BLOCK NGANG 100 2 VÁCH 3 LỖ

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 75kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
  • Độ rỗng - Porosity percentage: 31%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 400 x 100 x 200 11.50-12.00
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 12,50 146,25
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 125,00 1.462,50
  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building 11,21 131,13
  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building 112,08 1.311,29
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0,103 180,93