Chi tiết sản phẩm

GẠCH BLOCK DEMI BỔ TRỤ NGANG 180

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 75kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
  • Độ rỗng - Porosity percentage: 39%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 390 x 180 x 150 14.50-15.00
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 17,09 251,28
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 94,97 1.396,01
  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building 14,96 219,98
  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building 83,14 1.222,10
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0,125 218,01

  * Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h