Chi tiết sản phẩm

GẠCH BLOCK ĐẶC SUNKO NGANG 80MM

 • Thông số kỹ thuật:

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 75kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
  • Độ rỗng - Porosity percentage: 15%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h​
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán – Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước – Dimension (mm) 390 x 80 x 150 10.30-11.00
  Viên/1m² đặc – Bricks/1m² 17.09 181.20
  Viên/1m3 đặc – Bricks/1m3 213.68 2,264.96
  Viên/1m² xây dựng – Bricks/1m² building 14.96 158.62
  Viên/1m3 xây dựng – Bricks/1m3 building 187.06 1,982.79
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0.125 218.01
   

  * Dòng sản phẩm cao cấp chống thấm, có độ thấm nước ≤ 10L/m².h