Chi tiết sản phẩm

GẠCH DEMI ĐẶC/ VIÊN THÍ NGANG 80

Quy cách: 195 x 80 x 150 mm

Ứng dụng: chèn đầu tường, các vị trí liên kết cột bê tông, làm viên thí cho các vị trí chịu lực.

 • Thông số kỹ thuật:

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 100kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
  • Độ rỗng - Porosity percentage: 0%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 195 x 80 x 150 5.10-5.60
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 34,19 181,20
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 427,35 2.264,96
  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building 28,86 152,96
  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building 360,75 1.911,98
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0,156 272,73