Chi tiết sản phẩm

GẠCH ĐINH SUNKO

 • Thông số kỹ thuật:

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 100kg/cm²
  • Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
  • Độ rỗng - Porosity percentage: 0%
  • Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 180 x 80 x 40 1.20-1.25
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 138,89 169,44
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 1.736,11 2.118,05
  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building 93,24 113,75
  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building 1.165,50 1.421,91
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0,329 575,17