Chi tiết sản phẩm

GẠCH ỐNG 4 LỖ DDG

 • Thông số kỹ thuật:

  1. Tiêu chuẩn: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực: ≥ 75kg/cm²
  • Độ ngậm nước: ≤ 12%
  • Độ rỗng: 33%
  • Độ thấm nước: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán

  Các thông số tính toán - Calculation parameters

  Trọng lượng- Weight (kg)

  Kích thước - Dimension (mm)

  180 x 80 x 80

  1.60-1.70

  Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

  69,44

  114,58

  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3

  868,06

  1.432,29

  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building

  53,98

  89,07

  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building

  674,74

  1.113,36

  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar

  0,223

  389,68