Chi tiết sản phẩm

GẠCH BLOCK NGANG 90, 2 VÁCH 3 LỖ

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

  1. Tiêu chuẩn-Standard: TCVN 6477:2016, QCVN 16: 2017/BXD
  2. Thông số kỹ thuật:
  • Cường độ chịu lực - Compressive Intensity:  ≥ 75kg/cm²
   Độ ngậm nước - Water Absorption: ≤ 12%
   Độ rỗng - Porosity percentage: 26%
   Độ thấm nước - Water permeability: ≤ 16L/m².h
  1. Vật liệu: Đá mi, xi măng, tro bay, cát
  2. Các thông số tính toán
  Các thông số tính toán - Calculation parameters Trọng lượng- Weight (kg)
  Kích thước - Dimension (mm) 390 x 90 x 190 11.00-11.50
  Viên/1m² đặc - Bricks/1m² 13,50 151,15
  Viên/1m3 đặc - Bricks/1m3 149,95 1.679,41
  Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building 12,04 134,90
  Viên/1m3 xây dựng - Bricks/1m3 building 133,83 1.498,88
  Lượng vữa dùng cho 1m3 xây (m3)
  Total building mortar
  0,107 188,12